หรรษาวันหมาน้อย Happy My Doggy Day

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล สุวรรณชีวะศิริ

  • วราเสฎฐ์ กลั่นหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล ปานล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมนุษย์นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านเรือนเพื่อให้ประโยชน์มากมาย เช่น เป็นเพื่อนเล่น ดูแลบ้าน แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างลึกซึ้ง ผู้พัฒนาจึงได้สร้างโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมไว้ภายในบ้าน นั้นคือ สุนัข ซึ่งโปรแกรมนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสุนัข เช่น ชนิด รูปร่าง ขนาด อุปนิสัย โดยที่โปรแกรมนี้สามารถใช้ง่ายเหมาะสำหรับทุกคน Nowadays human like pet in the house for use anything but had a bare human associate and get about your pet. We make program about your pet. This is a dog. Program ask thing about dog example appearance, size, nature. This program is easy to use for everybody.