เต่าๆ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สารินทร์ จันลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้นำเสนอเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเต่าทะเลที่พบในประเทศไทย, การดำรงชีวิต, วัฏจักรการเจริญเติบโต, แหล่งวางไข่และการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยนำเสนอโดยรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีส่วนของเนื้อหา แบบทดสอบและเกมส์ โดยนำเสนอเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหว ผู้เรียนรู้โต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่โปรแกรมได้กำหนดเอาไว้ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ตามความต้องการ ในส่วนของเกมส์ มีชื่อเกมส์ว่า “Ocean Detective” เป็นเกมส์แนวผจญภัยตามหาเต่าทะเลที่ถูกโจรขโมยไปจากศูนย์อนุรักษ์ โดยเกมส์นี้อาจจะช่วยให้ผู้คนช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้น ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาผู้เรียนจะต้อง ลงทะเบียนก่อน พอลงทะเบียนเสร็จแล้ว จึงเข้าสู่ระบบ ต่อไปก็ศึกษาเนื้อหาตามอัธยาศัย This program is presented about the types and characteristics of sea turtles, which found in Thailand. In the parts of how to live, how to be growth, where to lay egg down and hour to conserve them. We present through the form of website which contain the contents, detail, tests and games into the animation technic. The learners are able to correspond with the provided program independently. They can choose and select the program for study, depend on their needs. In the part of games, are called “Ocean Detective”. It is the most exciting adventure, the investigation for the sea turtles which are stolen from the Conservation Centre. This game may motivate most of the people to be much more helpful and conversation mind towards sea turtles. Before you get for studying this program, you have to register first. Then you should login into the system. Next, the study will be continued by their own ways.