พืชแสนสนุก(Funny plant)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พศวัต เกียรติธีรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้นำเสนอเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช การสืบพันธ์ การขยายพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความหลากหลายของพืช โดยนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซด์ ที่มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษา ในส่วนของเนื้อหานำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนเคลื่อนไหวและเกม ผู้เรียนมีการโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่โปรแกรมกำหนด ในส่วนของเกมเป็นเกมผจญภัย เพื่อตามล่าหาพืชแห่งความรู้ เพื่อนำไปแจกให้กับเด็ก ๆ ที่ยังขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับพืช ผู้เรียนต้องลงทะเบียน ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ จากนั้นต้องเข้าไปทำแบบทดสอบเพื่อสะสมแต้ม เพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกม This program shows us about parts of the plants , reproduction , enlargement , reproduce of lineage , many different kinds of plants , and adaptation presented by website make fit by using pre test and post test for the leaner studying. For the context presented in cartoon style design in moving display and games. The leaner can reply about context in the program setting. In the game section is adventure game to find out the knowledge of the plants , and then spread out for children don’t know. The leaner have to regist the program before studying. In addition to that can choose easily at the final have to do the test to collect the points to take interest playing game.