คอนฟอร์เมชันของ (2S,5S)-ไพโรลิดีน-2,5-ไดคาร์บอกซิลิก แอซิด ที่ใช้ปนตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ ในปฏิกิริยาแอลดอลแบบอสมมาตร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองใบ สุขประเสริฐชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ พาราสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาปัจจัยทางโครงสร้าง และหาคอนฟอร์เมชันของ (2S,5S) ไพโรลิดีน 2,5 ไดคาร์บอกซิลิก แอซิด ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแอลดอลแบบอสมมาตร โดยพิจารณาคอนฟอร์เมชัน ของหมู่คาร์บอกซิลิก ที่ตำแหน่ง 2 และ 5 ของวงไพโรลิดีน จากการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธี density functional theory (DFT) B3LYP/6 31++G(d,p) พบว่า การเกิดพันธะไฮโดรเจน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดคอนฟอร์เมชันแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังศึกษาอีนามีนที่เกิดขึ้นจาก ปฏิกิริยาระหว่าง ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ กับไซโคลเฮกซาโนน โดยใชระเบียบวิธี Density Functional Theory (DFT) B3LYP/6 31G(d,p) เพื่อหาโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด