ผลการกลายพันธุ์ต่อค่าอันตรกิริยาระหว่างตัวยับยั้งทีเจ็ดและเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 โดยวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิมล สืบค้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภา หารหนองบัว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการใช้การคำนวณโดยวิธีเคมีควอนตัมเพื่อศึกษาอันตรกิริยาระหว่างตัวยับยั้ง ทีเจ็ด ซึ่งเป็นอนุพันธุ์ของไดไพริโดไดอะซิพิโนน และเอนไซม์ เอชไอวี 1 ที่ไม่มีการกลายพันธุ์และมีการกลายพันธุ์ที่ K103N และ Y181C โดยศึกษาที่บริเวณโพรงการจับที่อยู่รอบๆทีเจ็ดซึ่งเป็นศูนย์กลาง ภายในรัศมี 4 Å แล้วทำการเติมไฮโดรเจนอะตอมโดยใช้โปรแกรม Sybyl 7.0 การคำนวณค่าอันตรกิริยาจะใช้ระเบียบวิธี HF/6 31G(d)//PM3 ซึ่งผลการศึกษาจะทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างของพลังงานที่ตัวยับยั้งทีเจ็ดมีต่อเอนไซม์ เอชไอวี 1 ที่ไม่มีการกลายพันธุ์และมีการกลายพันธุ์ในระดับโมเลกุล