การเตรียมและการตรวจสอบคุณสมบัติพอลิอะนิลีนและพอลิอะนิลีนที่ถูกเจือด้วยกรดไดคาร์บอกซิลิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชาภาชนะวังเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมพอลิอะนิลีนและพอลิอะนิลีนซึ่งถูกเจือด้วยกรดไดคาร์บอกซิลิก โดยวิธีทางเคมี และนำไปตรวจสอบด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy พบว่าพอลิเมอร์ที่ถูกเจือด้วยกรดไดคาร์บอกซิลิกจะปรากฏพีคของ (C=O) ที่ 1700 cm¬ 1 เมื่อสัมผัสกับแก๊สแอมโมเนีย จะปรากฏพีคของ (COO ) ที่ 1400 cm 1 และพบว่าพีคที่ 1700 cm 1 จะหายไป และผลของ UV Visible spectroscopy พบว่าฟิล์มพอลิเมอร์ที่สัมผัสกับแอมโมเนียเข้มข้น 200 ppm และกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จะได้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 599 nm. และ 826 nm. ตามลำดับ จากผลการทดลองที่ได้พบว่าพอลิเมอร์ที่เจือด้วยกรดไดคาร์บอกซิลิกมีแนวโน้มที่สามารถนำไปวิเคราะห์แก๊สแอมโมเนียได้