ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโต ออสโมแลลลิตี และปริมาณไอออนของสบู่ดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรกานต์ พันธ์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลี ณ นคร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ในสารละลาย Hoagland ต่อการเจริญเติบโต ออสโมแลลิตี และปริมาณไอออนในต้นกล้าของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยปลูกเลี้ยงในทรายเป็นเวลา 30 วัน พบว่า น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของใบ ต้น และราก ลดลงตามความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้น แต่ที่ความเค็มต่ำ (0.5 เปอร์เซนต์โซเดียมคลอไรด์) น้ำหนักสดของแต่ละส่วนพืชเพิ่มขึ้น ส่วนน้ำหนักแห้งของต้น และรากเพิ่มขึ้นที่ 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ตามลำดับ ส่วนออสโมแลลลิตีนั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้น ปริมาณโซเดียมและคลอไรด์ไอออนเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณโพแทสเซียมไอออนในใบลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ในต้นและรากค่อนข้างคงที่ โดยโซเดียมไอออนสะสมมากในส่วนราก ในขณะที่คลอไรด์ไอออนสะสมมากในส่วนต้น