พฤกษเคมีของต้นกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระ วัชระมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรัญญา วัชโรทัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อนำสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลของต้นกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock)มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี โดยใช้วิธี Thin Layer Chromatography (TLC) พบสารประกอบหลักเป็นสารกลุ่ม terpene และ steroid และเมื่อแยกสารสกัดหยาบนี้ด้วย Column Chromatography (CC) ได้แก่ Dry Column Chromatography และ Medium Pressure Chromatography (MPLC) ตามลำดับ ได้ผลึกสีขาวในส่วนของสารละลาย 30% ethyl acetate ใน hexane เมื่อนำผลึกมาทำให้บริสุทธิ์โดยการตกผลึกอีกครั้งในสารละลายdichloromethane ได้ผลึกเป็นแผ่นแบนรูปหกเหลี่ยม ซึ่งต้องดำเนินการพิสูจน์สูตรโครงสร้างต่อไป (ถ้าเป็นผลึกใสต้องเขียนว่า ผลึกใสเป็นแผ่นแบนรูปหกเหลี่ยม) Abstract: Methanolic extract of Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock was investigated by using chromatographic technique. From Thin Layer Chromatography (TLC), it was shown that terpene and steroid are the main constituents.The methanolic extract was separated by using Column Chromatography (CC); Dry Column Chromatography and Medium Pressure Chromatography (MPLC) respectively. From Medium Pessure Chromatography, white irregular shape crystal coagulated in 30% ethyl acetate in hexane and after recrystallation in dichloromethane flate hexagonal crystal could be obtained. The structure elucidation of this compound will be done in the next step. (ถ้าเป็นผลึกใสต้องเขียนว่า translucent flate hexagonal crystal)