ความหลากหลายของกล้วยไม้ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำซับและแก่งสามพันปี ในอุทยาน แห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิต ปานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

  • กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความหลากหลายของกล้วยไม้บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำซับและแก่งสามพันปี อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 พบกล้วยไม้จำนวน 18 สกุล 24ชนิด ในจำนวนนี้มี 1 ชนิดที่เป็นพืชถิ่นเดียวของไทยได้แก่ สิงโตรวงทอง Bulbophyllum orientale Seidenf. และอีก 1 ชนิดที่จัดเป็นพืชหายากได้แก่ นางอั้ว Pecteilis susannae (L.) Raf.