การสังเคราะห์ 1-[N-(Methoxy)phthalimide] benzimidazole และ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไกรศร โพธิ์นอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุทัย อาวรณ์

  • บงกช ธารชมพู

  • นงพงา จรัสโสภณ

  • อภิรักษ์ พันธุมชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพันธ์ของไซโคลกัวนิลและพิริเมธามีน สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์พลาสโมเดียมฟาลซิพารัม ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของยาต้านเชื้อมาลาเรีย สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันมีการใช้ยาต้านมาลาเรียกันอย่างกว้างขวางเป็นผลทำให้เชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมเกิดการดื้อยา จึงทำให้มีการทำวิจัยเพื่อที่จะหาสารต้านเชื้อมาลาเรียชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำลายเชื้อมาลาเรียที่เกิดการดื้อยารายงานปัญหาพิเศษนี้มีเป้าหมายในการสังเคราะห์คือ สารอนุพันธ์ของไซโคลกัวนิลและพิริเมธามีน โดยใช้ 4,6 diamino 1 hydroxy 1,2 dihydro 1,3,5 triazine และ 5 hydroxy 6 methyl 2,4 diaminopyrimidine เป็นสารตั้งต้น ซึ่งจากการทดลองอยู่ในขั้นตอนการเตรียมสารตั้งต้นเพื่อที่จะนำไปสังเคราะห์ต่อไป Cycloguanil and its closely related compound pyrimethamine are potent antifolates of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase, one of a few well defined drug targets for malaria therapy.Unfortunately, the widespread used of the drugs has resulted in the emergence and spread of resistance of Plasmodium falciparum to antifolate in antimalarial chemotherapy. It is imperative to search for new effective antifolate compounds in order to combat the resistance malaria. To achieve this goal, new flexible analogues of cycloguanil and pyrimethamine were synthesized employing 4,6 diamino 1 hydroxy 1,2 dihydro 1,3,5 triazine and 5 hydroxy 6 methyl 2,4 diaminopyrimidine as the starting materials respectively.