การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยเทคนิคการอาร์คดิสชาร์จ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลยาณี ไชยเชิด

  • ดวงใจ บุตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤทธิไกร ไชยงาม

  • พิษณุ พูลเจริญศิลป์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน โดยเทคนิคการอาร์คดิสชาร์จที่ระดับความดันบรรยากาศทั้งการอาร์คที่ระบบอากาศแบบเปิดและการอาร์คในภาชนะสุญญากาศ โดยประยุกต์ใช้เครื่องเชื่อมทิกเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าทั้งแอโนดและแคโทดทำจากแท่งคาร์บอนรูปทรงกระบอกที่มีความบริสุทธิ์สูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร โดยมีระยะห่างระหว่างขั้วทั้งสองประมาณ 2 มิลลิเมตร ลักษณะรูปร่างในระดับจุลภาคของท่อนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้น สามารถศึกษาได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จากการทดลองการอาร์คในระบบอากาศแบบเปิด พบว่าท่อนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้นเป็นชนิดผนังหลายชั้น ( MWNT) ซึ่งเกิดที่บริเวณผิวของขั้วแคโทด เมื่อเพิ่มขนาดของกระแสที่ใช้ในการอาร์คเป็น 50, 75, 100, 125 และ 150 แอมแปร์ พบว่าท่อนาโนคาร์บอนที่เกิดขึ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.185, 0.117, 0.117, 0.093 และ 0.090 ไมโครเมตร ตามลำดับ ส่วนผลการทดลองการอาร์คในภาชนะสุญญากาศจะนำเสนอในโอกาสต่อไป This project aims to study in Synthesis of Carbon Nanotubes by arc discharge technique in atmosphere pressure, The DC arc discharge has been operated both in open air and in vacuum chamber. The tungsten electrode inert gas (TIG) welding is used as the power source for arc discharge. The electrodes are made of a pure graphite rod which is 6 mm in diameter. The gap between anode and cathode is 2 mm.The morphology characteristic is observed using a Scanning Electron Microscope (SEM). In open air arc discharge, carbon nanotubes are observed on the cathode surface and confirmed to be multi wall carbon nanotube (MWNT) by Transmission Electron Microscope (TEM). When the current is varied as 50, 75, 100, 125 and 150 A the average diameter of carbon nanotubes were found to be about 0.185 ,0.117 ,0.117 ,0.093 and 0.090 µm , respectively. The results of arc discharge in vacuum chamber will be reported in next ch