การศึกษาส่วนประกอบทางโภชนาการของหนอนไหมวัย 5 ในไหมพันธุ์ไทย ; พันธุ์นางน้อย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรนภา วิเศษสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัลยา สุทธิขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนไหม(Bombyx mori) สายพันธุ์ญี่ปุ่นได้นำมาใช้เป็นอาหารเสริม และมีวางจำหน่ายในท้องตลาด ด้วยเหตุที่หนอนไหมเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันที่สำคัญต่อร่างกาย มีรายงานที่แสดงให้เห็นว่า กรดอะมิโนในหนอนไหมช่วยลดคอเลสเตอรอล และระดับน้ำตาลในเลือดได้ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการในหนอนไหมพันธุ์ไทย(นางน้อย) โดยนำหนอนไหมวัย 5 วันที่ 1 5 มาทำให้แห้งแบบเยือกแข็งแล้วบดด้วยโกร่ง จนได้ผงละเอียด แล้ววิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการ AOAC (1996) พบว่าหนอนไหมวัย 5 วันที่ 3 ให้ร้อยละของผงหนอนไหมสูงที่สุด เนื่องจากว่าในหนอนไหมวัย 5 ตั้งแต่วันที่ 4 ขึ้นไปต่อมไหมมีขนาดใหญ่และมีไฟโบรอินมาก จึงไม่สามารถบดให้เป็นผงละเอียดได้หมด เมื่อศึกษาปริมาณสารอาหารในผงหนอนไหมวัย 5 วันที่ 3 ด้วยวิธี AOAC พบว่ามีปริมาณไขมัน 13.33%, เถ้า13.48% ,โปรตีน 54.45%และความชื้น 80.05% The powder of silkworm larvae (Bombyx mori) could be utilized as food supplement and commercially available in the market. Since it contained protein and essential liquid for human .There were some report indicated that silkworm powder could be decrease the blood sugar and cholesterol level. In this study nutrient composition in Thai race silkworm (Nang noi) have been elucidate. The 5 th instar larvae from day 1 day 5 were lyophilized and grinder to obtained the silkworm powder. The result showed the highest %yield could be obtained from the larvae of day 3 fifth instar. Since the silkgland in the larvae from day 4 fifth instar contained large amount of fibroin which was different to grinder completely.The nutrient composition analyzed by AOAC method showed that silkworm powder from Thai race contained 13.33% fat, 13.48% ash, protein 54.45% and moisture 80.05%.