สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสในแบคทีเรียไอโซเลต AKSF3

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภศูล ศิริจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งฤดี ทิวทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสโดยแบคทีเรียไอโซเลต AKSF3 ซึ่งแยกได้จากตัวอย่างดินในโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม พบว่าแบคทีเรียไอโซเลต AKSF3 ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสได้สูงสุดที่อุณหภูมิของการเพาะเลี้ยงเท่ากับ 35 องศาเซลเซียส ในอาหาร Horikoshi สูตรดัดแปลงที่มีน้ำตาลซูโครสความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์เท่ากับ 156.1 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน เมื่อทดสอบที่สภาวะมาตรฐาน เอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสที่ผลิตโดยแบคทีเรีย AKSF3 มีกิจกรรมจำเพาะสูงที่สุดเมื่อทำปฏิกิริยากับสับสเตรทที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่ pH เท่ากับ 9.0 โดยมีกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์เท่ากับ 275.7 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน ซึ่งสูงกว่ากิจกรรมเมื่อทำปฏิกิริยาที่สภาวะมาตรฐานเท่ากับ 1.7 เท่า และสามารถทนอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 30 นาที โดยสามารถคงกิจกรรมไว้ได้ถึง 69.9 เปอร์เซ็นต์ Optimum condition for alkaline protease production was studied in bacterial isolate AKSF3 isolated from slaughter house soil, Mahasarakham province. The best enzyme production was observed when grew isolate AKSF3 at 35 oC in Horikoshi medium consisting 1% glucose and 0.1% monosodium glutamate. Specific activity of the enzyme assayed under standard condition was 156.1 U/mg protein. Specific enzyme activity exhibited maxima (275.7 U/mg protein) when the reaction was performed at 80oC and pH 9.0, higher than those under standard condition 1.7 times. The alkaline protease of isolate AKSF3 was very stable at high temperature, it can tolerate the temperature at 100oC for 30 min with 69.9% remaining activity.