สารสกัดและการแยกสารให้บริสุทธิ์จาก เห็ดผึ้งเลือดควาย เห็ดผึ้งไก่น้อย เห็ดผึ้งนกกระบาขา และ เห็ดผึ้งตองหนังแกะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา มุลตรีภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิรักษ์ พันธุมชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดแห้งบดละเอียด 4 ชนิด คือ เห็ดผึ้งเลือดควาย (Laccinum scabrum) 80 กรัม เห็ดผึ้งไก่น้อย (Boletus coccyginus) 80 กรัม เห็ดผึ้งนกกระบาขาว (Xerocomus porosporus) 59 กรัม และเห็ดผึ้งตองหนังแกะ (Boletus mottii) 80 กรัม นำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ ได้สารสกัดหยาบจากชั้น เอทิลอะซิเตต และชั้นของ เฮกเซน แล้วนำมาแยกให้บริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคแบบ คอลัมน์ โครมาโทกราฟี ทั้งคอลัมน์แบบ Sephadex และคอลัมน์แบบ silica gel พบว่าสามารถแยกน้ำตาลในสารสกัดจากเห็ดผึ้งเลือดควายทำการทดสอบเอกลักษณ์ด้วยเทคนิค นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี The four dried powdered mushroom, Laccinum scabrum (80 g), Boletus coccyginus (80 g), Xerocomus porosporus (59 g), Boletus mottii (80 g) were extracted with organic solvents. Crude extracts from ethyl acetate and hexane were purified by column chromatography techniques. (sephadex and silica gel column chromatography). Sugar was isolated from crude extracts of Laccinum scabrum. The structures of this compounds was elucidated by nuclear magnetic resonance spectroscopy .