ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ (III)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัตรา แดงงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแผงวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแผงวงจรและโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นไปวัดปริมาณทางฟิสิกส์หลายอย่าง เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า เป็นต้น หลังจากนั้นได้นำไปทดสอบสมบัติเชิงฟิสิกส์และปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ การให้คอมพิวเตอร์สร้างแรงดันไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยม การทดสอบเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ทำหน้าที่เป็นหัววัดอุณหภูมิ การทดสอบหัววัดแสงที่ทำมาจากโฟโตทรานซิสเตอร์ การทดสอบการตอบสนองไพโรอิเล็กตริก การวัดความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการของการเหนี่ยวนำร่วมเพื่อศึกษาการออสซิลเลตแบบแดมป์รวมถึงการทดสอบการกรองแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่ปานกลางพบว่าแผงวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถแสดงผลได้ดี นอกจากนี้ได้วัดปรากฏการณ์โฟโตคาปาซิแตนซ์ของโฟโตทรานซิสเตอร์ด้วยลักซ์มิเตอร์และเครื่องวัดความจุไฟฟ้าพบว่าความจุไฟฟ้าขึ้นกับค่าความเข้มแสง This purpose of this project is designing and pogram the computer interfacing ciucuits to test for the properties of electronic devices. Basically, it can measure voltage, current and resistance and can generate the square voltage pulse. In this work, many tests have been performed such as NTC thermistor testing for temperature sensor, optical sensor which made from phototransistor testing, pyroelectric response testing, weight voltage relationship measurement by principle of mutual inductance for damped oscillation studying and voltage filtering of intermediate frequency transformer testing. Most results suggest that this pogram the computer interfacing ciucuits can measure these physical quantities and phenomenon. In addition to, photocapacitance of phototransistor was measured with lux meter and capacitance meter, found that the capacitance depen on light inten