พัฒนาเทคนิคการสกัดสารปริมาณน้อยโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งโดยใช้เทคนิคโซลเจล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงดี ธรรมเขต

  • ปิยวรรณ มีดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณต ถาวรังกูร

  • เพริศพิชญ์ คณาธารณา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเทคนิคการสกัดสารปริมาณน้อยโดยใช้ตัวดูดซับของแข็ง ด้วยการเคลือบสารพอลิเมอร์คือพอลิอีทิลลีนไกลคอล ไว้ภายในคอลัมน์คาพิลลารี โดยเทคนิคโซลเจล ซึ่งได้มีออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดโดยให้สารตัวอย่างไหลผ่านลงคอลัมน์คาพิลลารี่ และใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในปริมาณน้อยชะสารที่ต้องการวิเคราะห์ แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ ที่มีตัวตรวจวัดเป็นเฟลมไอออไนเซชั่น Development of Solid Phase Microextraction using sol gel coated capillary column. The organic polymer is polyethyleneglycol (PEG). The equipment was designed to provide easy extraction procedure. Sample was passed through capillary column then the analyte was eluted by the solvent. The quantitative analysis with the GC FID