ระบบของกลศาสตร์ของไหล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์ปิยะ กลิ่นมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการจัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการไหลของของไหล ซึ่งในที่นี้คือน้ำในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบ เริ่มแรกโดยการวัดค่าอัตราการไหลเมื่อควบคุมความดันคงที่ที่ค่าต่างๆ นำค่าอัตราการไหลที่ได้ไปคำนวณหาค่าความเร็วเฉลี่ย ต่อมาวัดค่าความดัน เมื่อควบคุมอัตราการไหลคงที่ที่ค่าต่างๆหลังจากนั้นนำค่าความเร็ว และค่าความดันที่ได้ไปแทนในสมการแบร์นูลลี (Bernoulliequation) จากผลการทดลองอัตราการไหลที่ได้จากการควบคุมความดันจะมีค่าต่ำลงเมื่อความดันต่ำลงตามทฤษฎี แต่เมื่อวัดความดันที่ได้จากการควบคุมอัตราการไหล ปรากฏว่าผลที่ได้ไม่เป็นไปตามทฤษฎี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริเวณที่เป็นเส้นทางการไหลของน้ำมีการรั่วซึม ติดตั้งวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการวัดผิดตำแหน่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันและอัตราการไหลไม่แม่นยำ The purpose of this project is to desige the apparatus for study the flow of fluid, water. In the experiment the flow rate at a controlled pressure at different values was measured and a mean velocity was calculate. Afterward, a flow rate was controlled and the pressure was measured. The results were test in the Bernoulli equation. At constant pressure, the experimental results were consistent with theory while they were not for the case of constant flow rate. This is Due to leaking of pipe.