การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์ / พอลิ 4-ไวนิลไพริดีน โดยใช้ปฏิกิริยาแบบ ATRP จากพื้นผิวของอนุภาค

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวัฒน์ อินโปธา นิภาพร พวงศิลป์

  • เมธา รัตนากรพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์ (Fe3O4) โดยการเกิดพันธะโค วาเลนต์ของ พอลิ 4 ไวนิลไพริดีน (Poly (4 vinylpyridine), 4PVP) บนพื้นผิวของอนุภาค ด้วยเทคนิค ATRP (Atom transfer radical polymerization) ซึ่งขั้นแรกของเทคนิค ATRP เป็นการเกิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างพื้นผิวของอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์กับไตรเอทอกซิไซเลน(triethoxysilane) ของ BTPAm (2 bromo 2 methyl N (3 (triethoxysilyl)propyl)propanamide) จากนั้นทำปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของ 4 ไวนิล ไพริดีน (4 vinylpyridine, 4VP) ลงบนผิวของอนุภาค โดยมี CuBr (copper bromide) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และมี PMDETA (1,1,4,7,7 pentamethyldiethylenetriamine) เป็นลิแกนด์ อนุภาคที่ได้สามารถกระจายตัวในสารละลายกรด ศึกษาอนุภาคเหล็กออกไซด์ที่มี PVP บนผิวอนุภาคด้วยเทคนิค FT IR,TEM, VSM และ PCS