ผลของโครงสร้างของสารกระตุ้นต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของโพลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัชพร พัฒนาธรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ไตรผล

  • นิภาภัทร เจริญไทย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีของโพลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิลในสารละลายเมื่อทำการเติมแอลกอฮอล์เข้าไปในระบบ พบว่าเวสสิเคิลจะเกิดการเปลี่ยนสีจากน้ำเงินไปเป็นแดงได้เร็วขึ้น เมื่อทำการเพิ่มความยาวของแอลกอฮอล์แบบโซ่ตรง โดยปริมาณของเมทธานอล เอทธานอล โพรพานอล บิวทานอล และ เพนทานอล ที่ใช้ในการทำให้เวสสิเคิลเกิดการเปลี่ยนสี คือ 45, 40, 25, 8 และ 3 % v/v ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกว่าการเพิ่มความเกะกะของแอลกอฮอล์มีผลทำให้เวสสิเคิลเกิดการเปลี่ยนสีได้ยากมากขึ้นข้อมูลจากการศึกษานี้บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนสีของเวสสิเคิลเกี่ยวข้องกับการแทรกตัวของแอลกอฮอล์เข้าไปในอนุภาคของเวสสิเคิล