การสังเคราะห์สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตโดยวิธีทางเคมี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพลิน มู้จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิมิตร ศรีปรางค์

  • สริน ศรีปรางค์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต(CaAl2Si4O12.6H2O) โดยใช้อะลูมิเนียมซัลเฟตและโซเดียมซิลิเกตเป็นสารตั้งต้นและใช้ tritonX 100 มาช่วยในการควบคุมขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์ที่ได้ แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม นำไปศึกษาด้วยเทคนิคฟลูเรียทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี(FT IR) และเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมตรี(DSC) จากข้อมูลทางFT IR พบว่ามีพีคการสั่นแบบยืดอย่างไม่สมมาตรและการงอของพันธะอะลูมิเนียมกับออกซิเจนและพันธะซิลิกอนกับออกซิเจน และผลจาก DSC พบว่าที่อุณหภูมิ 100 250 °C มีการสลายไปของน้ำและ สารอินทรีย์และมีเฟสใหม่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ650°C