การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพของพลอยเลียนแบบเพชร : มอยส์ซาไนต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติต่างๆ ของมอยส์ซาไนต์โดยเปรียบเทียบกับเพชร ได้แก่ ลักษณะทางแสง การวาวแสงอัลตราไวโอเลต ค่าความถ่วงจำเพาะ การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ค่าดรรชนีหักเห การเกิดเส้นคู่และมลทิน แล้วนำผลการศึกษาไปตรวจสอบตรวจวัดสมบัติต่างๆ เหล่านั้น ไปสู่การใช้ระบุว่าเป็นเพชรหรือมอยส์ซาไนต์