การประยุกต์วิธีอินทิเกรตตามวิถีสำหรับอนุภาคมีประจุในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์

  • อลงกรณ์ ขัดวิลาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทำการศึกษา พฤติกรรมของอนุภาคมีประจุ ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ โดยวิธี อินทิเกรต ตามวิถีซึ่งเน้นการคำนวณหาตัวแผ่กระจาย จากนั้นจึงใช้ตัวแผ่กระจายคำนวณหา ความหนาแน่นของสถานะ และ ระดับแลนดาว พบว่าผลที่ได้ตรงกับวิธีของกลศาสตร์คลื่นทุกประการซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิธีอินทิเกรตตามวิถี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ศึกษาระบบทางควันตัม นอกเหนือจากวิธีทาง กลศาสตร์คลื่น