การจัดการระบบขนส่งรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราโมทย์ วาดเขียน

  • ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้ได้มีการนำเสนอโครงงานเรื่องการจัดการระบบขนส่งรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีการกล่าวถึงการจัดการรถไฟฟ้า และการควบคุมรถไฟฟ้าแบบไร้สายโดยใช้การมอดูเลตแบบFrequency Shift Keying (FSK) สื่อสารผ่านคลื่นความถี่ย่านวิทยุในช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิรทต์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมรถไฟฟ้าในโครงงานนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ศูนย์ควบคุมการจัดการรถไฟฟ้าส่วนกลาง โดยจะทำการตรวจสอบการร้องขอจากสถานีการขอใช้บริการรถไฟฟ้า แล้วแจ้งให้รถไฟฟ้าคันที่ใกล้จุดร้องขอมากที่สุดไปรับ ส่งผู้โดยสารที่จุดบริการที่มีการร้องขอ ส่วนที่สอง สถานีการขอใช้บริการรถไฟฟ้า ในส่วนนี้จะทำการแจ้งความต้องการใช้บริการรถไฟฟ้าให้กับส่วนกลางรับทราบ ส่วนที่สามเป็นส่วนติดตั้งอุปกรณ์กับรถไฟฟ้า ซึ่งส่วนนี้จะทำการรับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการจัดการรถไฟฟ้าส่วนกลาง เพื่อใช้ในการตัดสินใจให้บริการรถไฟฟ้าตามที่สถานีการขอใช้บริการร้องขอ

This Project presents Traffic Transportation Management System of Electricity Bus in Naresuan University.The management systems base on usage information. Wireless communication 2.4 GHz with Frequency Shift keying Technique are used in this project for control system. The control system consists of three parts. The first part, control centre which monitor and manage the best solution for services after received request information from bus station. The Second part is bus station which can request the bus from control centre. The Third equipment is installed into the bus for sent position and respond information to control center for make decision.