ระบบตรวจผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยวรรณ เดชบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาวดี เกษตรเอี่ยม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระแบบมีแนะแนว ซึ่งมุ่งประสงค์ในการพัฒนาระบบงานที่สามารถนำไปใชได้จริง โดยโปรแกรมที่พัฒนานี้เปน็ โปรแกรมตรวจผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วย WAP การพัฒนาโครงงานนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้พัฒนาได้มองเห็นช่องทางที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาทำการสอบ ในเรื่องการตรวจผลสอบไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ถ้ามีโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยี WAP ก็สามารถที่จะตรวจผลสอบได้โปรแกรมนี้พัฒนาในรูปแบบของเเวปแอฟพลิเคชัน โดยพัฒนาด้วยภาษา WML (Wireless Makeup Language), ภาษา PHP และเก็บข้อมูลไว้บนฐานข้อมูล MySQL รวมทั้งใช้ AppServ เป็นเว็บเซอร์เวอร์โดยสามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นที่ติดตั้งโปรแกรม WAP Emulator และบนมือถือที่มีการตั้งค่าสำหรับ WAP แล้ว

The objective of this project is to developement of Ubon Ratchabhat University entrace examination results on mobile phone by WAP. The development of this project because of developer behold avenue increase of convenience to student for examination results in everywhere if have WAP technology support mobile phone be able to examination results. This program was developed by WML(Wireless Makeup Language), PHP and database is MySQL. More ever, AppServ was selected to be web server of system and WAP Emulator was for client.