ระบบบริหารโรงเรียนกวดวิชาผ่านเว็บ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปนิดา ทองมนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร บันลือ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานเรื่อง ระบบบริหารโรงเรียนกวดวิชาผ่านเว็บ คือ เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการระบบการทำงานของโรงเรียนกวดวิชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยมีระบบการจัดการฐานข้อมูลเป็นหลักและยังอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนโดยการให้บริการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต โครงงานนี้มีสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์/เซอร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL รวมทั้งใช้ AppServเป็น Web Server และเครื่องมือที่ใช้พัฒนา Web Application คือ ภาษา PHP

The objective of the project “Tutor School Management System on Web” is to develop and apply computer and database technology to manage the system of the Tutor school and increase the effectiveness of data management. The system developed will entirely be operated via computer database, students will save time by online registration through the internet. The project is client/server architecture uses MySQL as database manager, AppServ was selected to be web server and PHP for the development of Web application.