ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรพล ธรรมแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉรีย์ พิมพิมูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นเนื่องจากผู้จัดทำโครงงานเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราได้มีการสนับสนุนให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์เพื่อจัดจำหน่าย การพัฒนาระบบงานนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น บุคคล ที่สนใจทั่วไปก็สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างสะดวก และรวดเร็วในการค้นหา โดยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถเข้ามาใช้ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบงานนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ภาษา HTML และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการประเมินประสิทธิภาพจากสมติฐานสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี