ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบไร้สายสำหรับงานก่อสร้างผิวจราจร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎาพงษ์ สุตะ

  • นันทกา ปินตาอุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้นำเสนอเสนอระบบสัญญาณไฟจราจร 2 เสาสำหรับงานซ่อมบำรุงถนนแบบ 2 ช่องทางจราจร โดยการทำงานของระบบสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย Microcontroller สำหรับส่วนที่สอง คือ ระบบสื่อสารไร้สายในย่านความถี่ 2.4 GHz. บนมาตรฐาน Zigbee (IEEE 802.15.4) ซึ่งระบบดังกล่าวมีข้อดีคือสามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้เวลาไม่มาก และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ช่วยให้การทำงานด้านก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น