สมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยแกลบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พวงพยอม เทพอาจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย มณีวรรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทความนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำใช้เถ้าลอยแกลบ โดยทำการศึกษาสัดส่วนของเถ้าลอยแกลบที่เหมาะสมเพื่อแทนทรายในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งศึกษาแยกออกเป็น 2 กรณี คือเถ้าลอยแกลบไม่อบความร้อนและเถ้าลอยแกลบอบความร้อนที่อุณหภูมิ 75 และ 105 องศาเซลเซียสตามลำดับ และทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยแกลบและอิฐมวลเบาเชิงพาณิชย์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยแกลบ พบว่ากรณีไม่อบเถ้าลอยแกลบ สัดส่วนเถ้าลอยแกลบที่ 5 เปอร์เซ็นต์ และกรณีอบเถ้าลอยแกลบ สัดส่วนเถ้าลอยแกลบ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเนื่องจาก สามารถรับแรงอัดได้สูงสุดคือ 5.35 N/mm2 แรงดัดที่ 23.80 ksc ความหนาแน่น 645.30 kg/m3 อัตราการดูดกลืนน้ำ 0.38 g/cm3 และสามารถรับแรงอัดได้ 5.16 N/mm2 แรงดัดที่ 26.80 ksc ความหนาแน่น 647.88 kg/m3 และอัตราการดูดกลืนน้ำ 0.40 g/cm3 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาลักษณะโครงสร้าง พบว่าทั้ง 2 กรณีมีการเกิดผลึกแบบแท่งเข็มที่ชัดเจนและกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับอิฐมวลเบาเชิงพาณิชย์ จึงส่งผลทำให้อิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยแกลบมีความแข็งแกร่งขึ้น