การเตรียมเซรามิกแบเรียมสทรอนเชียมไททาเนต (BST) ด้วยวิธีการเผาไหม้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร วิเชียรรัตน์

  • ธีระชัย บงการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเตรียมเซรามิกแบเรียมสทรอนเชียมไททาเนต (BaxSr1 xTiO3) ด้วยวิธีการเผาไหม้ โดยตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าโครงสร้างผลึกมีความบริสุทธิ์สูงสุดที่อุณหภูมิแคลไซน์1200C สำหรับผงผลึก BST ที่ X = 1 และ 0.75 และที่อุณหภูมิ 1250C สำหรับผงผลึก BST ที่ X = 0.5, 0.25 และ 0 ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคมีขนาดไม่สม่ำเสมอ ขณะที่ขนาดของเกรนเฉลี่ย มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ ค่าความหนาแน่นและค่าความหดตัวของเซรามิก มีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิในการเผาซินเตอร์เพิ่มขึ้น และทำการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของชิ้นงานเซรามิก