การวัดค่าสภาพการแพร่ผ่านทางความร้อนของวัสดุของแข็งที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยซะห์ วาเตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการวัดค่าสภาพการแพร่ผ่านทางความร้อนของสารตัวอย่าง PZT PVDF แผ่นแก้วชนิด cover glass และแผ่นแก้วสไลด์ โดยอาศัยไดโอดเลเซอร์ซึ่งถูกกล้ำแอมปลิจูดด้วยสัญญาณรูปซายน์จากเครื่องกำเนิดสัญญาณ คลื่นความร้อนที่เกิดจากแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบสารตัวอย่างจะมีความยาวคลื่นและมุมเฟสแตกต่างกับคลื่นความร้อนที่แพร่ผ่านสารออกมายังหัววัดความร้อน อ่านค่าความหน่วงเฟสนี้เพื่อนำไปคำนวณหาค่าสภาพการแพร่ผ่าน จากการทดลองพบว่าสารตัวอย่างยิ่งบางความถี่มอดูเลตยิ่งสูงเพื่อให้ความความยาวคลื่นความร้อนจำกัดอยู่ภายในสารให้มากที่สุด พบว่าแผ่นแก้วสไลด์มีค่าสภาพการแพร่ผ่านทางความร้อนมากที่สุด และค่าน้อยที่สุดได้จากเซรามิกส์ PZT