การวิเคราะห์ค่าสนามโน้มถ่วงของ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สันติชัย ชำนาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวุฒิ โลหะวิจารณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการวัดค่าสนามโน้มถ่วงในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทำการสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วยสถานีวัด 72 สถานี ด้วยระยะห่างระหว่างสถานี 1 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 280 ตารางกิโลเมตร โดยจุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่มีค่าสนามโน้มถ่วงต่ำเนื่องจากโพรงใต้ดิน ผลการศึกษาบริเวณที่มีค่าสนามโน้มถ่วงต่ำ 30 gu พบในพื้นที่บ้านนาชุมเห็ด บ้านส้อง บ้านควนเจริญและบ้านเวียงสระ ซึ่งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 539000 542000 ในแนวตะวันออก ตกและระหว่างลองติจูดที่ 952000 954000 ในแนวเหนือ ใต้ แบบจำลองของโพรงใต้ดินซึ่งอธิบายว่าสนามโน้มถ่วงต่ำดังกล่าวจะมีปริมาตรเฉลี่ยประมาณ 1.3×108 ลูกบาศก์เมตร และระดับความลึกเฉลี่ยประมาณ 456 เมตร เมื่อแบบจำลองดังกล่าวมีน้ำอยู่เต็ม และมีปริมาตรเฉลี่ยประมาณ 1.1×108 ลูกบาศก์เมตร เมื่อให้โพรงดังกล่าวมีอากาศทั้งหมด ที่ระดับความลึกจากผิวดินโดยเฉลี่ยประมาณ 601 เมตร

Gravitational measurements were conducted in Bansong Subdistrict, Wiang Sa District, Surat Thani Province. The measurements comprised 72 stations with station interval 1 km. and covered an area of 280 km2. The aim of this study is to delineate areas of low gravity anomalies with underground cavities.Low gravity of 30 gu in Bannasumhet Bansong,Bankhanjarean, and Banwiang Sa between 539000E to 542000E and 952000N to 954000N.In this study underground cavity was considered as causative bodies of low gravity anomaly.From gravity modeling, the volume will be 1.3×108 m3 and is 456 m. below ground surface, and if it is filled with water. However its volume will be 1.1×108 m3 and it is 270 m. below ground surface, if it is filled with air.