การยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นโดยอาศัยแบบจำลอง Ghirardi-Rimini-Weber

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพิ่มวัย ชัยนะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทพอักษร เพ็งพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในกลศาสตร์ควอนตัม สมการการเคลื่อนที่ไปในเวลาของระบบจะเป็นจริงเฉพาะช่วงที่ระบบไม่มีการยุบตัว การยุบตัวของระบบเกิดจากผู้สังเกตเข้าไปวัดผลและจะได้ค่าเจาะจงออกมา ด้วยมุมมองนี้กล ศาสตร์ควอนตัมจึงมีความเป็นอัตวิสัย แนวคิดของ GRW Model ช่วยให้สมการดังกล่าวใช้ได้ตลอดไม่ว่าระบบจะยุบตัวหรือไม่ก็ตาม โดยเพิ่มพจน์ที่ทำให้เกิดการยุบตัวไว้ในสมการ และมองว่าการยุบตัวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยความถี่ ซึ่งจะได้กลศาสตร์ควอนตัมที่ปราศจากผู้สังเกต หรือมีความเป็นภาวะวิสัย