ระบบช่วยตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชณี คิดสร้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสารของผู้คนทั่วไป ดังนั้นผู้ใช้ควรให้ความสำคัญในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือโดยการศึกษารายละเอียดและฟังก์ชั่นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด แต่เนื่องจากโทรศัพท์มือถือถูกผลิตออกมาให้เลือกซื้อมากมายหลายรุ่นและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือก็มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวกและเสียเวลาในการศึกษาหาข้อมูลของโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ระบบช่วยตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี เว็บเซอร์วิสและเทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์คือการวัดความคล้ายของวัตถุ (Similarity Measure) ซึ่งจะวัดความคล้ายระหว่างคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้ต้องการกับคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ ที่ถูกรวบรวมโดยระบบแล้วแนะนำโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ เมื่อการพัฒนาระบบสำเร็จแล้วผู้ใช้สามารถค้นหาโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกและเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง