ผลของปริมาณแอนทิโมนีไตรออกไซด์ต่อสมบัติของแก้วแมงกานีส-โซดา-ไลม์-เลด-อะลูมิโน-ซิลิเกต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา นามศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวัฒน์ ผาบจันดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของปริมาณแอนทิโมนีไตรออกไซด์ต่อสมบัติทางแสงของแก้วแมงกานีส โซดา ไลม์ เลด อะลูมิโน ซิลิเกตโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงยูวี วิสิเบิลและโฟโตลูมิเนสเซนซ์ ในกรณีที่มีแอนทิโมนีไตรออกไซด์ได้เนื้อแก้วใสไม่มีสีของแมงกานีส (II) ส่วนกรณีที่ไม่มีแอนทิโมนีไตรออกไซด์ได้เนื้อแก้วสีชมพูถึงสีม่วงของแมงกานีส (III) และจากผลอิมิชันสเปกตราพบว่าเมื่อกระตุ้นด้วยความยาวคลื่นแสง 356 นาโนเมตร เกิดแถบพลังงานสีแดงของแมงกานีส (II) และแมงกานีส (III) ที่ความยาวคลื่น 716 และ 720 นาโนเมตร ตามลำดับ In this study, effect of amount of Sb2O3 on optical property of the manganese soda lime lead alumino silicate glass was investigated by UV visible absorption and photoluminescence techniques. With an adding Sb2O3, manganese existing in the glass is colorless Mn (II). On the other hand, the glass was prepared without an adding Sb2O3, manganese presenting is pink to purple colorant of Mn (III). In the emission spectra, with excited wavelength at 356 nm both of the Mn (II) and Mn (III) shows a board red band at 716 nm and 720 nm, respectively.