ระบบเปิดปิดประตูรั้วด้วยรีโมตคอนโทรศัพท์ล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขยัน บุตรนามรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ กสิพร้อง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพิเศษนี้ทำการสร้างประตูรั้วรีโมตคอนโทรศัพท์ล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนของโปรแกรม (Program) ในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นประกอบไปด้วยตัวรับสัญญาณรีโมตคอนโทรศัพท์ล ส่วนประมวลผล ควบคุม และส่วนของภาคกำลัง โดยรีโมตที่ใช้เป็นรีโมตโทรศัพท์ทัศน์ยี่ห้อ Sony ส่วนประมวลผล ควบคุมใช้ไมโครคอนโทรศัพท์เลอร์ตระกูล AVR เบอร์ AT90S2313 ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากตัวรับสัญญาณอินฟราเรด ทำการประมวลผลและสั่งให้ภาคกำลังซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์และเฟืองทำหน้าที่เปิด ปิดประตูต่อไป ส่วนของโปรแกรมนั้นจะเขียนภาษาแอสเซมบลีเพื่อสั่งให้ไมโครคอนโทรศัพท์ลเลอร์ทำงาน และมีการตั้งรหัสในการเปิดปิดประตูเพื่อความปลอดภัย This special project is producing a secure remote control system for the entrance gate. The project comprises of 2 parts; hardware and software. The hardware consists of infrared receiver module. The controller circuit use a microcontroller (AVR AT90S2313) which decode the signal from the infrared receiver and send the control signal to motor driver circuit for open and close the gate. The software to control the system is written in Assembly and security code language.