ยานยนต์นำร่องอัตโนมัติสำหรับขนส่งเอกสารภายในห้องสมุด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อาทิตยา มั่นเพ็ชร

  • ศศิฤดี ศรีประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วชิรา ปูชตรีรัตน์

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการทดลองออกแบบสร้างยานยนต์นำร่องอัตโนมัติ (Automatic Guided Vehicle)โดยใช้ระบบการอ่านแถบรหัส (Barcode) สำหรับการนำร่องตนเองและใช้การสื่อสาร 2 ทางด้วยคลื่นวิทยุเพื่อให้สถานีควบคุมสามารถควบคุมการนำร่องของยานยนต์ได้ ยานยนต์นำร่องนี้ใช้หลักการเดินโดยการตรวจติดตามแถบเส้นทาง ซึ่งจะติดอยู่บนแผนที่และทำการฝังแถบรหัส (Barcode) ไว้ เพื่อให้ยานยนต์สามารถอ่านแถบรหัส (Barcode) ซึ่งระบุตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบกับฐานข้อมูลแผนที่สำหรับใช้ในการนำร่องตนเอง นอกจากนี้ตัวยานยนต์ยังติดตั้งระบบสื่อสารไร้สาย 2 ทาง เพื่อติดต่อกับสถานีควบคุม ซึ่งจะทำให้สถานีควบคุมสามารถตรวจติดตาม ควบคุม สั่งการ และสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเดิมที่มีอยู่ในขณะนั้นได้

This project is an experimentary of Automatic Guided Vehicle (AGV) by pilot reading barcode.It’s the two ways pilot by using radio waving to control this AGV. This pilot AGV can work by using barcode that put inside the surface of the map. For AGV can read the barcode which tell the position of information to consist of map database. Besides this AGV use two wireless by using radio waving in order to connect to control station that can examine follow up, control and can change in the other way.