คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมศักดิ์ ปุ่นอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

  • ยุพิน พวกยะ

  • อร่าม ชนะโชติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พัฒนาโดยการศึกษาถึงปัญหาด้านการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนและผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในห้องเรียน ให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะพัฒนาเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัดและวีดีโอทบทวนการสอนโดยระบบการเรียนสามารถใช้งานได้ในทุกระบบปฎิบัติการ และพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ด้วย Macromedea Authorware 7.0

Computer Assisted Instruction ( CAI ) of Physics Newton’s Law of Motion Momentum and AC Circuits has been developed a great deal on the basis of researching into learning problems of both teachers and student and the person who lack an opportunity to learn in normal classroom setting. To achieve this goal,even more effective learning process in terms of subject matters, exercises and VDO summary, a new learning process all operation systems has also been developed and macromedia Authorware 7.0 has been provided as well.