รถสำรวจระยะไกล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญจรัตน์ ทับเปีย

  • อภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • ยุพิน พวกยะ

  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาจากการศึกษาปัญหาการสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน จึงได้มีการคิดรถสำรวจระยะไกลขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ เบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้รถบังคับวิทยุติดกล้อง IP CAMERA และใช้ Wireless Lan ในการชมภาพ Real Time ผ่านทางระบบเครือข่าย Internet มีการแบ่งระดับของผู้ใช้งานตามหน้าที่และมีการติดต่อกันของผู้บังคับบัญชาโดยการ Chat โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาจาก ภาษา PHP และ My SQL มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการสำรวจและสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก รถสำรวจระยะไกลนี้จะส่งผลดีต้อการทำงานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรในทุกด้าน

Development of the study for problem from dangerous area. To estimate the situation for the safty of the authourity by using remote control car. The remote control car attach with the IP camera and wireless Lan for boadcasting the real time picture through internet. The user level are classified for the responsible persan and also communicate of the supervisor by chothing through the network which developed from PHP and My SQL. The user information and explorer are collected. The colleced information are comfortable to reviewed. This project will be achine the well organization in many way.