การออกแบบการวัดคุณสมบัติทางด้านการนำไฟฟ้าโดยใช้ LabVIEW

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รำไพ พรมวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดม ทิพราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเพื่อวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าโดยใช้แผงวงจรบันทึกข้อมูลของบริษัทLabJack U12 เป็น Hardware ในการควบคุมขบวนการวัดซึ่งถูกออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลเป็นแถวลำดับ ในหน่วยของ Volt และสามารถแปลงเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ เช่น ความต้านทานและอุณหภูมิด้วยสมการที่เหมาะสม สามารถเก็บข้อมูลใน file และสามารถเรียกกลับมาใช้ได้เมื่อต้องการ เราพบว่าโปรแกรมนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ This project deals with the design and programming to measure electrical properties of materials by LabVIEW Programming. The LabJack U12 data acquisition board was used as hardware. The LabVIEW software was used to program for controlling measurement procedures. The program was design to collect arrays of data in volts and the data can be transformed to meaningful physical quantities such as resistivity and temperature with appropriate equations. The data can be stored in a file and can be retrieved when desired. We found that the program worked correctly and efficiently.