การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโปรแกรมคำนวณการชนกันของวัตถุ ที่เขียนโดย MPI และ OpenMP

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำค้าง อุ่นแก้ว

  • ศิริลักษณ์ ธานีพูน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรดา แฮร์บส์ท

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมแบบขนานจำลองสถานการณ์การชนกันของอนุภาคโดยทฤษฎีของ Lennard Jones Potential ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ MPI Library บนคอมพิวเตอร์แบบขนานที่ใช้หน่วยความจำแยกกันในการศึกษาพบว่าโปรแกรมแบบขนานนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลได้ จากการศึกษาลักษณะการทำงานของโปรแกรมนี้ พบว่าเป็นโปรแกรมที่เอื้อต่อการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์แบบขนานที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ผู้พัฒนาจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานคำนวณการชนกันของอนุภาคบนคอมพิวเตอร์แบบขนานที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการประมวลผลในการพัฒนาผู้พัฒนาได้ใช้ OpenMP Library จากนั้นจึงเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการคำนวณโปรแกรมแบบขนานทั้งสอง ผลการทดลองพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาด้วย OpenMP Library มีความเร็วในการประมวลผลกว่าโปรแกรมที่พัฒนาด้วย MPI Library Abstract: Parallel Particles Collision in Lennard Jones Potential was developed on a distributed memory parallel computer using MPI library. The empirical results has shown the improvement in efficiency. The previous study found some characteristics of the program that seem to work well on a shared memory architecture. This project developed a parallel particles collision program on shared memory parallel computer using OpenMP library. The goal of this project is to compare the performance between MPI and OpenMP implementation of parallel particle collision. We compared the execution time of both parallel programs. The empirical results showed that the OpenMP parallel execution has performed better than the MPI parallel execution.