การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของทรายแม่น้ำโขงด้วยเทคนิค WDXRF

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทวฤทธิ์ จันเสริม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรายแม่น้ำโขง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้ถูกนำมาศึกษาหาส่วนประกอบของธาตุด้วยเทคนิค WDXRF และศึกษาหาปริมาณของธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค Standard addition ผลการศึกษาพบว่าทรายแม่น้ำโขงประกอบไปด้วยธาตุแมกนีเซียม อลูมิเนียม ซิลิกอน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม ไททาเนียม แมงกานีส และเหล็ก โดยพบปริมาณของธาตุแต่ละชนิดดังกล่าว ดังนี้ แมกนีเซียม0.45 % อลูมิเนียม 6.45% ซิลิกอน 78.03 % ฟอสฟอรัส 1.69% โพแทสเซียม 0.95% แคลเซียม 1.27% ไททาเนียม0.28% แมงกานีส 0.02% และเหล็ก 15.40% โดยน้ำหนักตามลำดับ Khong river sand from Wan Yai district Mukdahan Province were studied with the WDXRF Techniques for analyzed the component of the element and quantity of element by standard addition Techniques. Our experiments showed that the component of the sample were Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe and the composition of the element were Mg0.45%, Al 6.45%, Si 78.03, P 1.69, K 0.95%, Ca 1.27%, Ti 0.28%, Mn 0.02, Fe 15.40% by weight, respectively.