การพัฒนากระบวนการเตรียมวัสดุแก้ว-เซรามิกเฟอโรอิเล็กทริกชนิดโปร่งใสที่มีผลึกนาโนโซเดียมไนโอเบตโดยการเติม nucleating agent

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดารัตน์ ทองแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุสรณ์ นิยมพันธ์

  • รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้ได้ทำการเตรียมผลึกของ NaNbO3 ในรูปของวัสดุแก้ว เซรามิกส์ เพราะสามารถลดรูพรุนของวัสดุได้มากกว่าการเตรียมด้วยเทคนิคอื่นๆ แก้ว เซรามิกส์ถูกเตรียมขึ้นจากองค์ประกอบ Na2O Nb2O5 Al2O3 SiO2 ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการหลอมในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยศึกษาผลของการเติม TiO2 ซึ่งเป็น Nucleating Agent จากนั้นเลือกแก้วที่มีลักษณะโปร่งใสไปทำการ heat treatment โดยเลือกอุณหภูมิจากข้อมูล DTA คือ 700 องศาเซลเซียส และแปรค่าเวลาจาก 0.1 ถึง 2 ชั่วโมง จากองค์ประกอบของแก้วทั้ง 6 องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ด้วย XRD แก้ว เซรามิกส์ประกอบไปด้วยเฟสของ NaNbO3, NaNbO8 และ sodium aluminum silicate แก้ว เซรามิกส์ G 4 ที่มีลักษณะโปร่งใสถูกนำไปทำการ heat treatment ซึ่งได้เฟสที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความเข้มของเฟส NaNbO3 เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ heat treatment และยังคงมีลักษณะที่โปร่งใส ขนาดของผลึกอยู่ในระดับนาโน แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ heat treatment