การพัฒนาสร้างเครื่องวัดความข้นของน้ำยางพาราโดยวิธีทางแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • องอาจ พงษ์อารีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ กสิพร้อง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพิเศษนี้คือการสร้างเครื่องวัดความข้นของน้ำยางพาราโดยวิธีทางแสง โดยมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ส่วนของฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตรและใช้ LDR เบอร์ KE 10720 เป็นเซนเซอร์รับแสง และวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATmega16 ส่วนของซอฟแวร์จะใช้ควบคุมการทำงานให้ประมวลผลค่าที่รับจากเซนเซอร์เป็นค่าความข้นของน้ำยางพาราแสดงผลบนจอ LCD ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นนี้ใช้เมโทรแล็คเป็นมาตรฐานปรับเทียบค่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยการวัดเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานพบว่ามีความใกล้เคียงกัน