การทดสอบสมบัติทางกลของแก้วบิสมัท – เลดโบโรซิลิเกต และแก้วแบเรียม-เลดโบโรซิลิเกต ที่ถูกฉายรังสีด้วยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มยุรา จันทร์เพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวัดความเร็วคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิกในแก้วบิสมัท – เลดโบโรซิลิเกต และแก้วแบเรียม – เลด โบ โรซิลิเกต ในส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ก่อนและหลังฉายรังสีแกมมา วัดที่อุณหภูมิห้องความถี่ 4 เมกะเฮิร์ท ด้วยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก ข้อมูลความเร็วคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิกใช้คำนวณหาคุณสมบัติความยืดหยุ่นและค่าความแข็ง ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างวัดโดยใช้หลักการของอาคิมิดีส โดยของเหลวที่ใช้จุ่ม คือ เอ็นเฮ็กเซน ซึ่งพบว่าความเร็วคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก คุณสมบัติความยืดหยุ่นและค่าความแข็งมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารประกอบบิสมัทออกไซด์ แบเรียมออกไซด์ที่เติม และปริมาณรังสีที่ฉายในช่วง 3 9 Gy