การออกแบบและสร้างอุปกรณ์พลาสมาโฟกัสแบบพัลส์ขนาดเล็ก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์พลาสมาโฟกัสขนาดเล็กถูกสร้างขึ้น เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางพัลส์ของพลาสมา ภายใต้ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ (ประมาณ 4 x10 1 ทอร์) โดยอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมีการออกแบบขั้วอิเล็กโทรดในลักษณะผสมผสานของแบบฟิลิปอฟและมาเธอร์ ซึ่งขนาดพลังงานที่อุปกรณ์ผลิตได้อยู่ในช่วง 50 60 จูล จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้และกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะเกิดโฟกัสมีค่าสูง และแปรตามค่าความดันของระบบ และพลังงานจากอุปกรณ์พลาสมาโฟกัสนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นอย่างอ่อนได้

Small plasma focus device was constructed for studying the pulse phenomena of plasma at low pressure (approximately 4x10 1 torr). Constructed plasma focus device was designed to be a hybrid Filipov Mather configuration of electrodes. The energy released from this instrument was in range of 50 60 Jouls. The results of operating small pulse plasma focus device indicated that discharged voltage and occurred current during the pinch were high quantity and changed with direct proportion to the pressure of system. Potential application of small pulse plasma focus device was to study the soft nuclear fusion reaction.