การออกแบบโปรโตคอลของลุนด์สำหรับการสำรวจสภาพต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรภพ ผ่องสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการออกแบบโปรโตคอลของลุนด์ ซึ่งถูกออกแบบโดยชุดโปรแกรม SAS 4000 เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่อง Terrameter SAS 1000 และระบบ multi electrode ES 464 สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานการสำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นโลกด้วยระเบียบวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ทั้งนี้ได้พัฒนาโปรโตคอลของลุนด์ทั้งหมด 7 รูปแบบที่มีการจัดวางขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย WEN NEW, WEN A2, WEN AD, SCM S, SCM SF, D D 1D และ D D D S หลังจากนำข้อมูลมาวิเคราะห์โปรแกรม RES2DINV พบว่าโปรโตคอลที่มีการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบ Wenner ให้คุณภาพของข้อมูลที่ดีที่สุด