การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ในไวน์โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา ญาสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุบล ตันสม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นสารประกอบอินทรีย์จำพวกโพลีฟีนอล (polyphenols)พบได้ในเครื่องดื่มบางชนิดเช่น ชา กาแฟ เบียร์ น้ำผลไม้และไวน์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณ ฟลาโวนอยด์ 4 ชนิด คือ ไมริซีทิน(myricetin), ควอซีทิน (quercetin), อะพิจีนิน(apigenin) และแคมเฟอรอล(kaempferol) ในไวน์ตัวอย่าง 6 ชนิดที่ผลิตจากผลไม้พื้นเมือง(ตะขบ,ตาลโตนด,มะเม่า, มะขามป้อม, ละไม และลูกโทะ) ซึ่งไวน์แต่ละชนิดทำการหมัก 2 ชุดที่ต่างกันด้วยยีสต์Saccharomyces cerevisiae ทำการวิเคราะห์โดยเทคนิค โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC)ด้วยคอลัมน์ C 18 ใช้ อะซีโตนไนไทรล์กับโซเดียมฟอสเฟตไดเบสิกโมโนไฮเดรต(30:70)เป็นเฟสเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.5 mL/min ที่ความยาวคลื่น 254 nm พบปริมาณไมริซีทินในไวน์ทุกชนิดและพบสูงสุดในไวน์ตะขบ397.53 ppm ส่วนควอซิทินและอะพิจีนิน พบเฉพาะในไวน์มะขามป้อม ไวน์ลูกโทะ และ ไวน์มะเม่า แคมเฟอรอลนั้นตรวจไม่พบในไวน์ชนิดใดๆ The flavonoids are polyphenolic compounds which are also present in beverages such as tea,coffee, beer, juice and wine. The objective of this research is to determine the concentration of four major flavonoids (myricetin, quercetin, apigenin and kaempferol) in six different kinds of local fruits which were fermented from Phyllanthu semblica Linn., Rhodmyrtus tomentosa, Flacourtia jangomas Raeusch.,Antidesma ghaesembilla Gaerth., Borassus flabellifer Linn., Baccaurea motleyana Muell.. The wine samples were analyzed by High Performance Liquid Chromatography with C 18 column. The mobile phase used in the analytical work was acetonitrile/sodium phosphate dibasic monohydrate (30 : 70 v/v). The mobile phase flow rate and UV detector were set at 1.5 mL/min and 254 nm respectively.The analytical results showed that myricetin was found in all analyzed wine samples and highest level of myricetin was detected in Flacourtia jangomas Raeusch wine 397.53 ppm. As for quercetin and apigenin were only found in Phyllanthu semblica Linn wine, Rhodmyrtus tomentosa wine and Antidesma ghaesembilla Gaert wine. However, kaempferol was not detectable in all of analyzed wine samples.