การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากยอดหญ้ายาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญประภา ช่วยชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุบล ตันสม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบเบื้องต้นทางเคมีเพื่อหาสาระสำคัญที่มีอยู่ในยอดหญ้ายาง (Euphorbia heterophylla Linn.) พบสาร 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแอลคาร์ลอยด์, กลุ่มแทนนิน, กลุ่มคาร์โบไฮเดรต และกลุ่มฟลาโวนอยด์ นำยอด หญ้ายางบดละเอียดมาสกัดด้วยเฮกเซน และแยกส่วนด้วยเทคนิคทางคอลัมน์โครมาโทกราฟีแบบเร็ว (QCC) แยกสารได้ 8 ส่วน ส่วนที่ 3 ทำให้บริสุทธิ์ด้วนเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแผ่นหนา (PTLC) ได้ 3 ส่วน นำส่วนที่ 1 (BC 1) และ 3 (BC 2) ทำการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิค Ultraviolet Spectroscopy (UV) เทคนิค Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)และ เทคนิค Frontier Infrared Spectroscopy(FTIR) The phytochemical preliminary test of Euphorbia heterophylla Linn. top found 4 groups of substances such as Alkaloids, Tannin, Carbohydrates and Flavonoids. Dried top of Euphorbia heterophylla Linn. were extracted with hexane and evaporation with rotary vacuum evaporater. Upon chromatography on silica gel by quick column chromatography techniques. Fractionated on 8 fractions of 3 were further subjected on preparative thin layer chromatography resulted isolation of 3 fractions. Selected fraction 1(BC 1)and fraction 3(BC 2) were identified character by Ultraviolet Spectroscopy(UV),Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) and Frontier Infrared Spectroscopy (FTIR)