การวิเคราะห์สารมลพิษอินทรีย์ในแม่น้ำปัตตานีโดยเทคนิคการสกัดเฟสของแข็ง (SPE)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ นวลจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์หาสารมลพิษอินทรีย์คงทนในแม่น้ำปัตตานี โดยวิเคราะห์กลุ่มสารกำจัดแมลงออร์แกโนคลอรีน (organochlorine pesticides;OCPs) ก่อนทำการทดลองนี้ได้ทำการทดสอบวิธีการทดลองโดยใช้น้ำกลั่นและน้ำคลอง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์กลับคืนผลที่ได้คือ= 36.6 ± 16.2 และ 35.5 ± 15.2 ตัวอย่างน้ำจะถูกเก็บจากแม่น้ำปัตตานีทั้งหมด 5 จุด แล้วนำมาสกัดด้วยเทคนิคเฟสของแข็ง (SPE) ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ solvent ลง ขั้นตอนการสกัดด้วยเฟสของแข็ง (SPE) โดยการผ่านตัวอย่างน้ำเข้าหลอด SPE ชนิด C18 ที่ความดัน 20 mmHg สารตัวอย่างที่สกัดได้จะถูกนำมาลดปริมาตรจนเหลือ1 mL นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC โดยใช้ Detector ชนิด ECD จากผลการวิเคราะห์พบว่าความเข้มข้นรวมของสารออร์แกโนคลอรีนที่มีค่าสูงที่สุดคือ บริเวณปากแม่น้ำ และบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นรวมของสารออร์แกโนคลอรีนน้อยที่สุด คือ บริเวณตลาดเก่า ปริมาณสารออร์แกโนคลอรีนที่ตรวจพบครั้งนี้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนดไว้ This study involved the determination of Organochlorine Pesticide Compounds (OCPs) in the Pattani River. Prior to do experimental on solid phase extraction technique (SPE), method modifications and validations were performed using distilled water and river waters. Percentage recoveries of distilled water and river water were in the range of 36.6 ± 16.2 and 35.5 ± 15.2 %, respectively. Water samples were collected from 5 different collecting points along the Pattani river. The water samples were then solid phase extracted and followed the modified method using C18 SPE cartridges at 20 mmHg. The final volume of extracted samples were then analysed by GC ECD. The analytical results showed that the highest total concentration of OCPs was detected at the Pattani river mouth sampling point. Whereas the lowest level concentration of total OCPs was found at Talatkoa sampling point. However, our research findings on OCPs in the Pattani river were not exceed the standard acceptable level.