การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อของรังไข่ของหนูพุกใหญ่ในรายปี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนรัศมิ์ โกมลเกรียงไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตมาศ สุวรรณจรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนูพุกใหญ่( Bandicota indica) เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นศัตรูทางการเกษตรที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการกระจายตัวทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหนูพุกใหญ่เพศเมียในภาคใต้ของประเทศไทย โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของรังไข่ในรอบปี ตัวอย่างหนูพุกใหญ่ถูกเก็บจาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในระหว่างเดือนกันยายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2549 ศึกษาผลการทดลองภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การศึกษาในครั้งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่คาดว่าในรอบปีหนูพุกใหญ่จะมีรูปแบบการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันทุกเดือน The great bandicoot ( Bandicota indica) is the pest in the low land rice growing area throughout southeast Asia that is the largest murine. This study investigates female reproductive cycle of the great bandicoot in the south of Thailand. The objective of this study is annual histological changes of ovary. The specimens were collected from Paprayom district,Pattalung province from September 2004 to September 2006 and check the result under microscope. This study is incomplete but expects that the rat have the different reproduction in each month.